Bilindiği üzere günlük ticari hayatın işleyişi; sözleşmeler, kefaletler, kıymetli evrak gibi araçlara dayanmaktadır.Ticari hayat içindeki aktörlerin taahhütleri ile yükümlülüklerini doğrudan ifa etmeleri en fazla tercih edilen tarz olmasına rağmen, durum her zaman bu şekilde olamamaktadır. Bu gerçek, kaçınılmaz olarak icra ve iflas hukuku ilkelerinin uygulanmasını mecburi kılmaktadır ki, buna paralel olarak karmaşık mevzuat düzenlemeleri ve hak düşürücü süreler, doğru zamanlama ve yerinde karar vermenin yanı sıra yetkili merciler huzurunda saygınlığa sahip olmayı da gerektirir. Öktener & Öktener Hukuk Bürosu, bu alandaki derin bilgi birikimi ve uyandırdığı saygınlıkla size en iyi hizmeti sunmaktadır.Öktener & Öktener Hukuk Bürosu’nun İcra - İflas ve Ticaret Hukuku departmanı, konusunda uzman avukat ve takip elemanları vasıtasıyla Banka ve Kredi Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin alacak takibi işlemlerini hızlı, etkin ve güvenilir bir biçimde sonuçlandırmaktadır. Hukuk büromuz, her ne nam altında olursa olsun ayırma gidilmeksizin bütün dosyaların müvekkillerimiz açısından çok önemli olduğunun bilincindedir. Müvekkillerimizin işi, hukuk büromuza teslim edildiği andan itibaren öncelikle borçlu hakkında adres, telefon, araç, gayrımenkul, 3. kişilerdeki hak ve alacaklar yönünden derin bir araştırma yapılarak incelenmektedir. Bu araştırmanın neticesine göre alacağın tahsili için takip edilecek en etkin usul belirlenerek, mümkün olan tüm alacaklar için ihtiyati haciz kararı alınır. Devamında ise, bu departmanda çalışan geniş kadromuz ile en hızlı şekilde takip başlatılarak alınan ihtiyati haciz kararı uygulanır ve alacağın ne şekilde tahsil edileceğinin yolu belirlenir. Bütün bu aşamalarda müvekkillerimiz ile sürekli ve etkin irtibat kurularak her türlü gelişmeden müvekkil bilgilendirilir.Bu nedenle, İcra - İflas departmanımızdaki her avukatın, ayrı ayrı kendi uzmanlık alanları bulunmaktadır. Bu uzmanlık alanlarına göre avukatlarımız;Gayrimenkul, ipotek, haciz, satışa hazırlık ve ihale işlemleri,Araç, rehin, haciz, yakalama, satışa hazırlık ve ihale işlemleri,Menkul, rehin haciz satışa hazırlık ve ihale işlemleri,İtiraza uğramış alacaklarda itirazın kaldırılması,İtirazın iptali davaları,Aciz vesikasına bağlanacak alacakları da aciz vesikasına bağlanmasına ilişkin işlemlerde,dosyanın bulunduğu aşamaya göre ayrı ayrı görevlendirilmiştir. Dosya bazında görevlendirilen avukatlar, kendi sorumluluklarındaki dosyaları başından sonuna kadar takip ile sonuçlandırırlar.Dosyalarının bulunduğu aşamalar, 15 günlük sürelerle müvekkillerimize yönetici avukat tarafından rapor edilir. Merkezi İstanbul’da bulunan Öktener&Öktener Hukuk Bürosu halen Ankara-İzmir-Adana-Antalya-Trabzon’da bölgesel olarak görevlendirdiği avukat kadrosu ile tüm Türkiye genelinde alacak takibi işlemlerini hızlı, etkin  ve güvenilir yollarla sonuçlandırmaktadır.Alacağın tahsilindeki başarının, doğru zamanlama, yerinde karar verme ve hızlı hareket etmenin yanı sıra dosyanın sürekli takibine bağlı olduğunun bilincinde olan hukuk büromuz, sürekli genişleyen müvekkil portföyü ile halen Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin Türkiye Genelinde bayi ve müşteri alacaklarının takipleri ile yine Türkiye’nin önde gelen bir kamu bankasının kredi ve kredi kartları alacaklarının takibi işlerini başarı ile sürdürmektedir.
Büromuz özellikle çekişmeli boşanma davaları, mal paylaşımı, velayet ve kişisel ilişki tahsisi davaları ile nafaka ve nafakanın uyarlanması davalarını takip etmekte ve müvekkillerini temsil etmektedir. Ayrıca anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlanması, evlilik öncesi sözleşmelerin düzenlenmesi hususunda ve mal rejimine ilişkin sözleşmelerde de danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Miras ilişkisinden kaynaklı her türlü hukuki ihtilafın çözümü ile birlikte veraset ya da ne surette olursa olsun sizlere intikal eden tüm hak ve alacaklarınızı, şirketler hukuku, miras hukuku ve sair yönlerden lehinize tahakkuk ettiriyoruz.
İş hukuku yönündeki çalışmalarımız, hem geçmişteki faaliyetlerimiz dolayısıyla işverenlerin hakları, hem de işçilerin haklarını kapsamaktadır.İşveren-işçi ilişkilerinin düzenlenmesinde, iş sözleşmeleri, sendikal haklar ve toplu iş görüşmeleri ana temaları oluşturmaktadır.Bu doğrultuda, her türlü işçi-işveren ilişkisinin düzenlenmesi, problemlerin giderilmesi ve tasfiyesi konularında mahkemeler, uzlaşma grupları, sendikalar nezdinde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.
Hukuk Büromuz; Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi işlemleri,Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescili davaları,Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,İnsan hakları avrupa mahkemesi nezdinde mülkiyet hakkının ihlaline ilişkin her türlü dava işlemleri,başta olmak üzere uzun yıllara dayalı tecrübelerimiz ve daimi çalışma halinde olduğumuz ekibimizle, gayrımenkullerinizin; değerlemesi, kiralanması, satışı ya da buralara inşaat yaptırmak konularında mühendislik, mimarlık işleri de dahil olmak üzere tüm hizmetleri vermekteyiz.
Ceza kanunu ve yargılama sürecindeki usulü belirleyen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu çerçevesinde Öktener & Öktener Hukuk Bürosu olarak bizler, müvekkillerimizin, öncelikle adil yargılanma hakkı olmak üzere kamu karşısındaki tüm haklarını en ince ayrıntısına kadar koruyacak bilgi ve tecrübeye sahip kadromuz ile özellikle; Ekonomi Suçları, İdari Suçlar, Vergi Kaçakçılığı Suçları, Bilişim Suçları, Bankacılık, Faktorıng Ve Finansal Kiralama Suçları hizmet vermekteyiz.
Hukuk büromuz bünyesinde müvekkillerine gelişen ve değişen teknolojik hayatın gereklerine bağlı kalarak bilişim sistemleri ve teknolojilerinin uygulandığı her alanda ortaya çıkan sorunların çözülmesi hususunda destek verilmektedir.Bu bağlamda özellikle elektronik sözleşmelerin hazırlanması, bilişim suçlarına ilişkin yargılamalara ilişkin hukuki yardım sağlanması, bilgisayar programları ve internet üzerinden yayınlarla ilgili telif hakkı uyuşmazlıklarının çözümlenmesi alanında hizmet sunmaktayız.
Fikri mülkiyet hukuku ülkemiz açısından basım imtiyazlarının ortadan kaldırıldığı 1857 nizamnamesine kadar geri götürülebilse de, günümüzde alt dallarıyla uzmanlık gerektiren bir hukuk disiplini halini almıştır.Marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller ve telif haklarının yanına eklenmiş söz konusu hukuk dalı, hem ulusal, hem de uluslararası arenada birçok şekilde düzenlenmiştir.Öktener & Öktener Hukuk Bürosu, bünyesindeki Marka-Patent vekilleri vasıtasıyla müvekkillerinin hem yetkili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, itiraz ve takip işlemlerini yapmakta, hem de, söz konusu alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu bağlamda Marka Ve Patent Başvuruları, Marka Ve Patent Takipleri, Marka Ve Patent Davaları, Fikir Ve Sanat Eserlerine Tecavüzden Kaynaklanan Hukuk Davaları, Fikri Mülkiyet Ürünlerine Tecavüzden Kaynaklanan Ceza Davaları tarafımızca yürütülmektedir.
Uluslararası hukukun yaratmış olduğu ilişkiler sonucunda devletler arasındaki sınırları daraltan bir dünyada yaşamaya başladığımız gerçeğini kabul etmekteyiz. Bu bağlamda, yabancıların TC kanunlarının çerçevesinde vatandaş olabilme süreci, kendi vatandaşlarımızın yurtdışında yaşamaları sebebiyle yabancı ülkelerdeki hak ve sorumlulukları, yine yabancıların şahıs olarak ülkemizdeki çalışma hakları konularında rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. 
Ana faaliyet alanımız hukuk danışmanlığı olup, bu hizmetimizi, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde de vermekteyiz. Müvekkillerimizin danışmanlık talep ettiği hususlar yalnızca hukuki konular ile sınırlı olmadığından, bu meyanda her türlü vergi ve iktisadi konularda da müvekkillerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmekteyiz.Bilindiği üzere vergi ve vergilendirme, devletin, egemenlik yetkisine dayanarak çeşitli neden ve gerekçelerle topladığı değerleri ifade eder. Bu haliyle vergi hukuku konusuna giren idari işlemlerin yargı denetiminden geçmesi, mutlak bir gereklilik arz etmektedir. Büromuz, müvekkillerimizin vergilendirme süresinde karşılaştıkları sorunları büyük bir titizlikle ele almakta ve bünyesinde bulunan vergi danışmanlarıyla sonuca yönelik çözümler üretmektedir. Belirttiğimiz şekilde hedefimiz; müvekkillerimizin sorunlarına bütünlük içerisinde çözüm üretmek ve onların menfaatlerini en yüksek düzeyde korumaktır.
Ülkemiz ekonomisinde çok önemli bir yer bulan özelleştirme ve şirket satın alma konularında, değer belirleme, pazarlık, hukuk ve vergi mevzuatı yönünden incelemeler yaparak, sizlerin, yatırımlarınızın en verimli şekilde oluşmasını sağlıyoruz.
İhale hukuku, mevzuat yönünden daima değişkenlik arz etmekte olup, ihalelere iştirak edebilmek de, bu doğrultuda hazırlıklar yapmayı gerektirmektedir.Bizler, ihale dosyalarının hazırlanması, müracaat ihalenin açılması ve pazarlık ile artırım süreçlerinin tamamında sizlere tüm desteği veriyoruz.Arzu edildiği taktirde, ihalelere sizin nam ve hesabınıza iştirak ederek, talimatlarınız doğrultusunda ihale sürecini tamamlıyoruz.
Bankalar ve kredi kurumları ile olan ilişkilerinizin düzenlemesi, her türlü şartlar altında bu ilişkilerin güvenli bir şekilde uzatılması ya da tasfiye edilmesi konularında da hizmet vermekteyiz.
Uzun yıllara dayalı tecrübelerimiz ve daimi çalışma halinde olduğumuz ekibimizle, her türlü menkul ve gayrımenkul varlıklarınızın, değerlemesi, kiralanması, satışı ya da bunlarla ilgili her ne nam altında olursa olsun tüm girişimlerinizde, yatırım, finans, vergi, mühendislik, mimarlık işleri de dahil olmak üzere tüm hizmetleri vermekteyiz.
Bireyin, toplumsal yaşamının yanı sıra önemli bir yere sahip olan kamusal alandaki ilişkileri ile bu ilişkilerin doğurduğu sorunların çözümü, idarenin yanlış uygulamalarının kişinin sosyo-ekonomik durumu üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, idare hukukunun özel bir uzmanlık alanı olduğu da kabul edilmelidir.Öktener & Öktener Hukuk Bürosu idare hukuku alanında hizmet verdiği, sektördeki başarısı ile bu alanın hakkını layığı ile vermektedir.
Global dünyanın yaratmış olduğu uluslararası kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkiler ile bu ilişkilerin hukuken düzenlenmesi gereği, uluslar üstü ve kendine özgü bir hukuk dalı yaratmış olup, gelişen zaman içinde devletler, bağlayıcı uygulamaları ile hem kendi ilkelerini hem de ikili anlaşmalar antlaşmalar ile karşılıklı hak ve hukuklarını belirlemişlerdir.Uluslararası hukuk alanında Öktener & Öktener Hukuk Bürosunun verdiği hizmetler:Uluslararası taşımacılık hukuku,Uluslararası sözleşmelerin yer ve zaman bakımından uygulamaları, Yerel uygulamalar ile uluslar üstü kuralların uygulanması,Şirketlerin ve bireylerin kanunlar karşısındaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi Bunların ışığında sözleşmelerin düzenlenmesi, İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları, Yabancı devlet kararlarının tanınması ve tenfizi,ile sair konular olarak sayılabilir.
Medyanın gücünün tartışılmadığı ve hatta bu gücü elinde bulunduranların siyasi ve ekonomik alandaki avantajlarının çok iyi kavrandığı bir süreçten geçmekle birlikte, yasal düzenlemeler bu gücün kullanımını sınırlamaktadır.Nitekim, basın suçları, yanıltıcı reklamlarla ilgili müeyyidelerle bu alanda bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Hukuk büromuz, basın yolu ile işlenen suçlarda tekzip ve tazminat davaları, görsel yayınlarla ilgili olarak da meslek birliği ilişkileri, telif haklarının takibi, reklam sözleşmelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık yapmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin özelleşmesi ile birlikte karmaşık bir hal alan sağlık sektörü ile ilgili olarak büromuz, hasta haklarının korunması ile birlikte sağlık sektöründe yatırım yapan şirketlerin yasal prosedürlerinin yerine getirilmesi konusunda danışmanlık yapmakta ve doğan risklerin sonucu aleyhe açılan davaların takibi konusunda da müvekkillerinin yanında yer almaktadır. Hukuk büromuz Tıbbi Uygulama Hatalarından (Malpraktis) Kaynaklı İdari Ve Cezai Sorumluluklar, Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklı Olarak Sağlık Mesleği Mensuplarının İdari Ve Cezai Sorumluluğu, Özel Sağlık Kuruluşlarına Yönelik İdari Denetim Uyuşmazlıkları, Sağlık Mesleği Mensuplarınca İşlenebileceksuçlar, Hastanelerin Çalışma Ve Yönetmelik Uygulamaları, Hasta –Hekim İlişkisi İle Tedavi Sözleşmesinden Kaynaklı İhtilaflar başta olmak üzere sağlık hukukunun güncel sorunlarına ilişkin danışmanlık e avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
Hukuk Büromuz ‘tüketici’ sıfatını haiz müvekkillerimiz ile bu alanda hizmet sunan gerçek ya da tüzel kişi müvekkillerine her türlü yardım ve hukuki danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. Tüketici müvekkillerin tip sözleşmeler konusunda bilgilendirilmesi,Alım-satım sözleşmelerinin yapılması,Tüketici Hukuku alanında güncel mevzuat takibi ve bu doğrultuda danışmanlık hizmeti verilmesiBayilik ve şube ilişkilerinin kurulması,Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması,Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması ve sonuç takibi,Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde dava açılması ve takibinin yapılması,Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım
Sigorta mantığı, mal varlıklarımız ya da haklarımızın, beklenmedik ve öngörülemeyen olaylar sonucunda karşılaşabileceği ve mevzuat çerçevesinde sigorta poliçeleri ile teminat altına alınabilecek zararlara karşı korunması düşüncesine dayanır.Öktener & Öktener Hukuk Bürosu, bu alanda, hem sigorta ilişkisinin kurulmasında, hem de sigorta sözleşmesinin uygulanması sırasında doğan uyuşmazlıklarda müvekkillerine danışmanlık yapmaktadır.